Page 5 - ŠOMA slovník
P. 5

Rusínski kolonisti vyznávali východný náboženský obrad. V Uhorsku
      v tomto období ešte nebola povolená pravoslávna cirkev
      a gréckokatolícka bola legalizovaná až od roku 1646. V posledných
      desaťročiach 20. storočia sa zmenilo aj národnostné zloženie
      obyvate stva týchto dedín a osád.
         Tento slovník vznikol z podnetu zanietených občanov obce a z
      vyslovenej potreby zachovať predkladanú verziu rusínskeho nárečia,
      ktoré bolo materinským jazykom väčšej časti miestneho obyvate stva
      a ktoré je v súčasnej dobe už na úpadku. U nás používané nárečie
      patrí do skupiny rusínskych nárečí severovýchodného Slovenska.
      Má s nimi ve a spoločných znakov. Jeho poslednú zachovanú
      podobu v značnej miere ovplyvnilo prostredie, v ktorom sa na
      dorozumievanie používalo. Všade v blízkom okolí to bol iba šarišský
      dialekt. Preto aj u nás používané d ,  ,   má výrazne tvrdšiu
      výslovnosť na rozdiel  od  väčšiny ostatných rusínskych nárečí  či
      kodifikovaného rusínskeho jazyka.
         Cie om slovníka je zachovať v podanej forme databázu najviac
      používaných slov a slovných spojení. Svojím slovným ale aj
      obrazovým obsahom poskytuje aj istý poh ad do histórie obce.
      Slovník nepodáva iba jednoduchý abecedný zoznam slov, ale často
      aj vysvetlenie k nim. Slová v slovníku sa mnohokrát vyskytujú aj
      v iných nárečiach, najčastejšie v šarišskom nárečí. Najviac sa v
      tomto prípade odlišujú výslovnosťou, čo často platí aj pri spisovných
      slovách.
         Slovník obsahuje takmer 3 650 slov a slovných spojení,
      výrazov, mien a názvov. Slovník samozrejme neobsahuje slová,
      ktoré sú totožné so slovenčinou ako spisovným jazykom, okrem tých,
      ktorých využitie v dialekte má osobitý a odôvodnený význam.
      Nemôžeme povedať, že sme dosiahli obsahové naplnenie slovníka,
      čo sa týka slovnej zásoby rusínskeho nárečia. Určite nájdete v mysli
      slová, ktoré sa tu nenachádzajú. Pri zapisovaní slov sme použili
      vo akedy uplatňovanú fonetickú zásadu (píš ako počuješ), t. j.
      používanie mäkkého „i“ a na zdôraznenie mäkkej výslovnosti
      mäkčene aj tam, kde sa v spisovnom jazyku nepoužívajú.
         V predkladanej verzií rusínskeho nárečia sa používajú tieto
      písmena:a, b, c, č, d, , dz, dž, dź, e, f, g, h, ch, i, j, k, l, , m, n, ň, o,
      p, r, s, š, , t, ť, u, v, z, ž, ź. V slovníku sa nepoužíva „y“ a dvojhlásky
      ia, ie, iu, ô (napr. dochodok - dôchodok, pivajut - spievajú, treťa -
      tretia,  ude -  udia). Tak ako v šarišskom nárečí aj v „šomskom"
      dialekte majú osobité postavenie často sa vyskytujúce spoluhlásky
      d ,  ,  . Rusínske nárečie taktiež nepozná samohlásku ä (napr.
                     9
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10