Page 8 - ŠOMA slovník
P. 8

skarha   –   (zastar.)
                        sťažnosť, ponosa
                        skaržiti  a – (zastar.)
                        sťažovať sa
                        skasati – skasať, zhrnúť
                        skervaviti – skrvavieť
                        skimska  –  s  niekým,
                        s dakým (napr. t inevi il jak
        Jedna z najkrajších sýpok,   tam skimska išol)
        podpivničená, poschodová s   skipit – vzkypí, zavrie
           podkrovím.        skisnuti – skysnúť
                        sklad – 1. sklad, priestor na
                        uloženie tovaru a pod.,2.
                        záhyb (napr. na sukni), 3.
                        spôsob orby, do skladu (od
                        stredu role)
                        sk agati  a – (pejor.)
                        odpadnúť,omdlieť
                        sk ančina – úlomok skla

        Jedna z najstarších sýpok,   sk ep – (zastar.) sklep; 1.
        podpivničená, postavená z   obchod,  predajňa,  2.
        kameňa, nepálených tehál a   (zastar.) pivnica
            dreva.         sk epiňa – klenba
                        skormiti – skŕmiť
                        skridla - krídla
                        skrutiti – skrútiť
                        skubati  –  1.  šklbať,
                        trhať(napr. naskubaj jim kus
                        travi), 2. šklbať perie, odrať

       Podpivničená spoločná sýpka.   z peria, 3. trhavá pocitová
        itko – 1. sitko, 2. cedidlo   bolesť
        ito – sito           skube  – časť závory, oko
        ivi – sivý           s hrotom

       skadi – skade
       skadiska  –  skadia si,
       odkia si
       Skalni jarok  – názov
       lesného porastu
       skapčati – zopnúť, spojiť
       skarani – (expr. zastar.)   sku ati – skotú ať
       potrestaný            skura - 1. pokožka, 2.
                     84
   3   4   5   6   7   8   9   10