Page 4 - ŠOMA slovník
P. 4

Ku kultúrnemu dedičstvu obce patrí aj gréckokatolícky kostol
      (cerkov) z rokov 1800 – 1811. V obci sa nachádzajú aj neevidované,
      ale hodnotné stavby - drevenice a sýpky (časť z nich je zobrazená aj
      v slovníku). Pozornosť v chotári si zaslúžia aj vo ne stojace kríže,
      božie muky a kaplnka, aj ke  nie sú zapísané v zoznamoch
      pamiatkového fondu kultúrnych pamiatok, sú však súčasťou
      kultúrneho dedičstva našej obce. K pozoruhodným pamiatkam je
      potrebné zaradiť aj katastrálne názvy chotárov a lesov.
         V historickom jadre obce je predpoklad historických nálezov z
      období stredoveku až novoveku. V katastri obce, na Lysej, je možné
      predpokladať alšie nálezy z obdobia stredoveku.

              Jeden zo žarnovov nájdených na Lysej.
         Pre obyvate ov Drienice je nesporne zaujímavý nález
      dvojdielnych žarnovov, ktoré v roku 1980 na vrchu Lysej objavil
      Jozef Potoček. Niektoré zdroje neskôr iba stroho konštatujú nález
      žarnovov v rekreačnej oblasti Drienica - Lysá a nález spájajú so
      zaradením obce do stredovekej výšinnej usadlosti, alebo uvádzajú
      nesprávne miesto nálezu.
         Podrobný popis nálezov a nálezísk zaznamenal archeológ
      a univerzitný profesor Vojtech Budinský-Krička. Žarnovy sa našli na
      dvoch miestach, na juhozápadnom svahu Lysej v nadmorskej výške
      približne 950 m n. m. Dva kotúčovité kamene, vrchný a spodný,
      našiel Jozef Potoček na strmom svahu medzi kameňmi poniže chaty
      Andreja Banduru a vrchný kameň z alšieho žarnova asi o mesiac
      neskôr medzi kameňmi pri úzkom chodníku vo svahu vrchu Lysej asi
                     5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9