Page 6 - ŠOMA slovník
P. 6

A                aparat – fotoaparát
                        apatika – (zastar.) lekáreň
                        apri – apríl
       abo – bu  - alebo, pozn.  ardža – hrdza
       vyjadruje vylučovací vzťah   arenda – árenda,nájom,
       (napr. abo tot, abo hintot;  prenájom (napr. virucki śa
       abo ja, abo vin)         davaľi do arendi)
       agnušok – prívesok        asantrag i – traky na
       ahejže – všakáno, všakže     nohavice
       akoska – akosi          asentirka  –  asentírka,
       ambrela – dáždnik        vojenský odvod
       Ambru ovce – osada v
       krásnom pohorí Čergova.
       Jej obyvatelia sa zaoberali  B
       najmä  prácou  v  lesoch,
       pálením dreveného uhlia a   baba –1.osoba ženského
       po nohospodárstvom.  V 60-
       tych rokoch osada zanikla a v  pohlavia, 2. matkina alebo
       súčasnosti je to už iba chatová  otcova matka, 3.(hovor.
       osada.              pejor.) stará žena, starena,
       amen-cma – amen-tma,      4.(spis.expr.) pomenovanie
       koniec (hovor.), vyjadrenie  ženy so záporným hod-
       nešťastia            notením, 5. (spis. pejor.)
       ancijaš –anciáš (hovor.) 1.  bojazlivý alebo klebetný
       čert, diabol (napr. jaki   muž
       ancijaš tu bul ),2. nadávka  babin pes - chlpatá čierna
       (napr. ja tvojoho ancijaša)   húsenica, ktorá sa pri
       ancikrist(spis.) –1.(hovor.)  dotyku stočí
       čert, diabol, 2.  (expr.)  babinec (spis.) – prvý
       neznaboh,huncút, samo -    priestor v kostole, cerkvi,
       pašník, 3. nadávka(napr. na   hne za vchodom, kde mali
       jakoho ancikrista tam išol,  miesto najstaršie ženy
       taki plani jak ancikrist)    babrati   –   babrať,
       ancug– pánsky oblek       znečisťovať, dotýkať sa,
       ancvaj – už aj, ihne       kaziť,správať sa bezoh ad-
       ani, anik – ani, rozdiel vo  ne a pod.(napr. co śa s tim
       výsl.(napr. ani križom solo-  teľobabreš,  zo  mnu
       mi nepreložit)          nevibabreš; nebabraj do
       ani muk – výzva na ticho     toho;ta s tim veľo babra a)
       antlager  –  pomocný     babu a – babuša (zastar.
       stavebný robotník        hovor.), prababička
       an el – anjel          badi , badi a – by rastliny,
                     12
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10