Page 9 - DRIENICA v premenách času
P. 9

Sabinova, colníkmi z Orlova... Traduje sa, že šach sa v obci hrával dokonca už v 30. rokoch
        minulého storočia.


          Prvé preteky v zjazdovom lyžovaní na Lysej sa uskutočnili v sezóne 1964/65. Pred obecnou chatou na Lysej:
        Z ava: Stojaci stredný rad: č. 21 Pavol Sedlák; č. 11 Ján Tomko; Fech; za ním neidentifikovaný pretekár; alej Jozef
        Novický; za ním opä neidentifikovaný pretekár; Jozef Malcovský; za ním neidentifikovaný; č.20 Tomáš Mačišák; Pavol
        Stanek; č.18 Jozef Štefančík; Mikolaj Lukáč; alej vpredu bokom otočený neidentifikovaný; Anton Blaščák.
        V podrepe: neidentifikovaní pretekári.

            V roku 1993 šachový život v obci opätovne ožil. D a 11.4. na Ve konočnú nede u sa
        konal turnaj o preborníka obce. alší turnaj sa hral 26.12.2003. V tomto roku bol založený aj
        nový šachový oddiel. Budoval na bohatých tradíciách predchádzajúcich rokov. Grupoval sa
        prevažne z hráčov zaniknutého šachového oddielu Z S Sabinov. Pod vedením Jaroslava
        Škovrana postupoval v sú ažiach a v roku 1997 sa prebojoval až do II. ligy, kde pôsobil ešte
        aj začiatkom 3. tisícročia. O postup do II. ligy sa zaslúžili najmä Jaroslav Škovran, Milan
        Bednár, Dušan Cuker, Štefan Hrabčák, Peter Ma covský. V roku 1996 vzniklo šachové
        družstvo žiakov, úspešne pôsobilo v okresných sú ažiach. B družstvo vzniklo v r. 1999,
        sú ažilo v III. lige. V r. 2004 šachový oddiel zmenil pôsobisko. Prešiel k novému sponzorovi

        do Prešova. Obec zo svojho rozpočtu už nestačila financova  jeho aktivity.
           90. roky boli, dá sa poveda , zlatým vekom šachu v Drienici. Okrem úspešného
        pôsobenia v sú ažiach sa zorganizoval aj celý rad vydarených podujatí. Spome me aspo
        Ve konočný turnaj v bleskovom šachu v r. 1996; I. ročník šachového turnaja o pohár
        prednostu Okresného úradu v Sabinove z príležitosti vzniku okresu Sabinov; nasledujúce
        ročníky tohto podujatia; Maratón v bleskovom šachu v roku 1998 za účasti dvoch
        reprezentantov Slovenska.
           V 80. rokoch významnou postavou športového života v obci bol aj p. Dušan Šimko.
        V rokoch 1983, 1984 a 1985 reprezentoval obec na Medzinárodnom maratóne mieru
        v Košiciach.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14