Page 8 - DRIENICA v premenách času
P. 8

banky, pois ovne. Začal tiež pozemkovú reformu, konfiškoval pôdu kolaborantov. KVP tiež
        zaručil, bolo to pre Slovákov obzvláš dôležité, samobytnos slovenského národa. Slovenskú
        národnú radu a jej výkonný orgán Zbor povereníkov ustanovil za zákonodarný a výkonný
        orgán na Slovensku.
           26. mája 1946 sa konali vo by do Národného zhromaždenia. Na Slovensku zví azila
        Agrárna strana, v Čechách a celoštátne Komunistická strana Československa. A to bol koniec
        všetkým nádejam o rovnoprávnom postavení Slovenska a Slovákov v novej republike.
        Gottwaldova vláda oklieštila právomoci slovenských orgánov, vládla len z Prahy. Za tejto
        situácie mohli slovenskí komunisti, na základe aj mnohých vymyslených káuz, postupne
        vytlači agrárnikov z politického života krajiny.
           Od 1.1.1947 sa začal plni Dvojročný plán obnovy vojnou zničeného hospodárstva.
        V po nohospodárstve sa mala dosiahnu  predvojnová úrove , priemyselná výroba mala
        vzrás  o 10%, niektoré priemyselné podniky z českého pohraničia sa mali presunú  na
        Slovensko. V júni 1947 ČSR odmietla Marshallov plán; plán, ktorým USA ponúkali rozsiahlu
        pomoc európskym krajinám, ich obnovu. V roku 1947 bola u nás katastrofálna neúroda
        a hrozil hlad. Vláda ako náhradu za Marshallov plán podpísala hospodársku zmluvu so ZSSR
        na pä  rokov. Pod a nej nám  sovieti dodali 600 tisíc ton obilia. Vláda zaviedla aj tzv.
        milionársku da , z výnosov ktorej sa malo zlepši zásobovanie. Všetky tieto kroky nás čoraz
        väčšmi v ahovali do mocenskej sféry Sovietskeho zväzu.
           V popredí posledný predvojnový richtár v obci Štefan Škovran – „fírer“ na jednej z obecných slávností.

           V obci začínal mierový život so všetkými peripetiami – výhrami a prehrami - tých
        čias.  udia sa pustili s chu ou do rekonštrukčných prác. Chodili do Sabinova opravova

        mosty, železnicu. V obci sa začala opravova cesta, ktorá bola v dezolátnom stave.
           Ostatným predvojnovým richtárom obce bol Štefan Škovran – „fírer“. Po 14. marci
        1939 vládna moc za komisára obce dosadila Eliáša Mikitu.  Štefan Škovran po prechode
        frontu sa ihne znova ujal funkcie. Súčasne bol ustanovený tzv. Revolučný národný výbor
        v zložení Štefan Škovran – fírer, Juraj Pustý, Peter Hudák. Výbor pracoval samostatne
        a iniciatívne. Na zaistenie poriadku a moci vytvoril v obci oddiel udovej milície – ozbrojenej
        služby. Velite om oddielu bol Štefan Škovran mladší, syn richtára, členmi tiež mladí chlapi,
        vyzbrojení puškami (tých zostalo z povstania dos ).
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13