Page 5 - DRIENICA v premenách času
P. 5

Horská cesta potom v utine v miestach dnešnej Baziliky minor (zasvätenej skonaniu
        - Zosnutiu Presvätej Bohorodičky) odbočovala smerom na západ popod Hanigovský zámok
        na kótu Forgáčka (970 m). Tu prekročiac hlavný hrebe Čergovského pohoria, pokračovala
        alej na Livov a do Po ska.
           V utine neodbočiac, stará Bardejovská cesta pokračovala  alej údolím potoka
        utinka cez Majdan, Podbaranie, Ambrušovce (2,3) , Čergov, Hertník až do Bardejova. Na
        Čergove sa k nej pripájala cesta od Hradiska a Prešova. Z Čergova po hlavnom hrebeni cez
        sedlo Priehyba sa dalo dosta aj na kótu Forgáčka.
           Zo starej Bardejovskej cesty v lokalite Podbaranie smerom na juh odbočovala lesná

        cesta. Táto cesta za osadou Baranie (44) , za dnešným cintorínom tejto osady, ústila na pre nás
        už tajomnú kamením dláždenú cestu prechádzajúcu lesom smerom na kótu Okrúhla. Asi
        100m – 150m pred touto kótou (v lese nad osadou Baranie) je akoby umele navŕšený kopec
        s väčším výskytom kameniva ako v okolitom teréne. Možno sú to zvyšky tajomného hradu

        templárov, ktorý tu niekedy stál a o ktorom hovoria legendy.
           Z Čergova po hlavnom hrebeni po zelenej značke cez kótu Okrúhla sa dá dosta na
        Lysú horu. Z nej po modrej značke zídeme do rekreačnej oblasti a do samotnej Drienice.

                           Dejiny obce

           Počiatky osídlenia Sabinova a blízkeho okolia spadajú do praveku do mladšej fázy
        staršej doby kamennej – paleolitu (40000 – 10000 pred n. l.). Prvé doložené osídlenie
        v blízkosti Drienice pochádzalo však až z neskoršej doby kamennej eneolitu (3500 – 1900
        pred n. l.) Dnes je lokalita tohto sídliska pod vodami priehradnej nádrže na potoku Telek (za
        Lúčnou).
           Riečna niva Torysy bola osídlená aj v dobe bronzovej (1900 – 700 pred n. l.); avšak
        prvé historicky doložené obyvate stvo – trácko-skýtske kmene – prišli na územie východného
        Slovenska až v staršej dobe železnej – halštatskej (700 – 400 pred n. l. ). Potom v mladšej
        dobe železnej – laténskej (400 pred n. l. – 0 ) tu žili Kelti.
           V staroveku v dobe rímskej (1. – 4. st. n. l.) údolie Torysy obýval ud przeworskej
        kultúry. Etnicky patril ku germánskemu kme u Vandalov.
           Začiatkom 4. storočia n. l. pod tlakom etník z východu starogermánske kmene opustili
        územie Slovenska, presunuli sa do oblastí severnej Itálie; tu rozložili (západnú) Rímsku ríšu.
        Táto napokon r. 476 n. l. aj v dôsledku ich náporu zanikla. K nám, do uvo neného

        mocenského priestoru, začali prenika  etniká zo severu a východu. Začalo sa obdobie
        s ahovania národov. Začínal stredovek.
           Najprv do stredoeurópskeho priestoru prenikli Huni. Ich ríša dosiahla najväčší
        rozmach za panovania Atilu (434 – 453 n.l.). Po Atilovej smrti sa Huni stiahli za Dneper a ich
        ríša sa rozpadla. Za Hunmi nasledovali Slovania.
           Pravlas ou Slovanov bolo územie na sever od Karpát, na východ od riek Odry a Visly,
        na západ od Dnepra. Na severe ich územie ohraničovali Pripja ske močiare. Slovanská
        pravlas  bola prevažne lesnatá, nížinatá, neboli tam žiadne väčšie hory. Lesmi pretekalo
        množstvo vodných tokov. Praslovania sa živili po nohospodárstvom, (pestovali najmä        2 Pre nadšencov turistiky a objavovania uvádzame, že na východ od Hanigoviec bola v roku 1411 doložená existencia hory
        zvanej „Brána – Abranhegye“. V blízkosti nej, na jednej z uvedených ciest, zrejme musela existova brána – zásek. Horu sa
        zatia   nepodarilo lokalizova . Vzh adom na určitú podobnos  slov  Ambrušovce, Abran-hegye a skutočnos , že sa
        bardejovská cesta práve v blízkosti Ambrušoviec vrezáva do úzkeho údolia, predpokladáme, že uvedený zásek sa mohol
        nachádza práve pri tejto osade(?!)
        3 Zaujímavá a podnetná je návšteva cintorína osady Ambrušovce.
        4  Za vzhliadnutie stoja zvyšky chalúp, ich svojská architektúra. Po namáhavej túre sa v osade možno osvieži  dúškom
        znamenitej chladivej vody priamo z horského prame a.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10