Page 10 - DRIENICA v premenách času
P. 10

Na záver

    Predkladaná kniha nadvdzuje na publikáciu „1332 — 2002 Drienica", vydanú pri
 priležitosti 670. výro~ia založenia obce. Nová lcniha obsahuje však podstatne viac
 historicicých faktov o obci a o jej obyvatel'och ako jej predchodkyria. Autor sa pritom vždy
 usiloval všetky v nej uvAdzane fakty zakomponova~~ do širšich dobovych a regionálnych
 súvislosti. Len tak bolo a je mane pochopi~~ ich zmysel, ich súvislosti, popripade ich odkaz,
 vrátane ich odkazu aj pre sú~asnos~. Tam, kde sa fakty strácali v prepadlisku ~asu alebo
 dobov~~ pramene boli neúpIné, vyslovuje autor možno pre niekoho až priliš odvážne
 hypotezy. Ich správnos~~ ale vždy overuje, dokazuje. Opiera sa pritom, zrejme podl'a
 možnostf, o logilcu súvislostf (faktov a udalostf), o komparaciu s obdobnými dejmi (v ~ase i v
 geopriestore), a tiež o vyvracanie antitéz, ktor~~ spolu s hypotézami ~asto uvádza. Je len na
 láskavom ~itaterovi, aby sa vžil do myšlienkových pochodov autora, možno aj uvol'nil svoju
 fantáziu a dotvoril to, ~o sa už pre niekoho, možno aj, zdá nendvratne stratene.
    Mnohe state knihy majú zas naopak len vyložene informativny faktografický
 charakter, poukazujú na bohatosf tradicii, na širku zaberu mnohych ~innosti v obci ~i už
 v minulosti alebo v su~asnosti. Ich ciel'om je pozdvihnu~~ hrdosf ob~anov na to, že sú
 obyvaterrni Drienice, že boli a sú sú~as~ou tohto verk~ho súkolia, že i oni svojim dielom
 prispeli k napredovaniu - rozvoju svojej obce.
    Predkladand publikácia bola limitovand predovšetkým širkou svojho rozsahu a
 ~asovou dimenziou jej tvorby. Prejavilo sa to predovšetkým v malom po~te odkazov na
 p6vodné pramene, v uvádzani viacerych sprostredkovaných informácii. Pravdivos~~
 a hodnovernos~~ ficlajov však v každom pripade autor overoval z viacerých zdrojov, vrátane
 intemetovych portdlov. Autor textu si uvedomuje, že publikácia m6že obsahova~~ preto aj
 niektoré drobné nepresnosti, ale tie v žiadnom nem6žu oslabi~~ jej zmysel, význam a poslanie.
 Autor publikácie yeti, že ti, ktori buchl pisa~~ o obci v buciúcnosti, zdokonalia to, ~o bolo teraz
 o obci napisan~.
    Autor textu na záver d'alcuje všetIcYm tym, ktori aktivne prispeli k tvorbe tejto
 publikácie, poslcytli podklady, rady, konzultácie. Osobitne d'akuje Mgr. Anne Olejárovej a p.
 Vincentovi Sedlákovi za poslcytnutie podkladov a spresnenie mnohych v nej uvádzaných
 udajov. ~akuje tiež všetkYm tym, ktori poslcytli obrazový a grafický material, najmd p.
 Jozefovi Vráberovi, ~.d. 74, administrdtorovi jeho osobnej stránky „drienican.com" resp.
 „drieni~an.sk"; p. Jozefovi Škovránovi, administrátorovi oficiálnej web stránky obce
 („drienica.sk") a tiež p. Miloslavovi Marcovskemu, ~.d. 104 za nezištné poskytnutie
 výsledkov svojho prieskumu. Autor textu zároveii odporú~a láskavym ~itaterom navštivi~~
 spominand web stránky internetu a tak ešte vd~šmi preciti~~ — preh~bit' svoje dojmy
 z pre~itaneho textu.
    Na záver mi dovorte, ako autorovi textu, ešte jednu fivahu. Štúdium všetkych
 materiálov ma presved~ilo o torn, že obyvatelia Drienice to v minulosti nemali ani
 jednoduché, ani rahke. že dokázali preži~~ aj v naj~ažšich dobách, za to vd'a~ia svojej
 húževnatosti, flexibilite, sudržnosti a pevnej viere v Boha. V su~asnosti je Drienica spolu s jej
 relcrea~nou oblas~ou modemou, dynamicky sa rozvijajúcou obcou. Všetci verime a sme
 presved~eni, že Drienica, jej obyvatelia, vemi svojim tradicidm, obstoja vo všetkych
 premenách ~asu.

                139
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14